ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੋਨਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ

English

ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕਨਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ।

ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਟ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜੋ ਯੋਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਜਲਈ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੋਨਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
 

ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ:


ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੋਨਟਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੋਨਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ECRA/ESA ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੋਨਟਰੈਕਟਰ (ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨਟੈਕਰਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।  “ਮਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ” ਅਤੇ “ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ” ਲਾਇਸੰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਨਟਰੈਕਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ESA ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।.

 

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੋਨਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ  

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੋਨਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਹਨ।

 • LEC ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • LEC ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
 • LEC ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵੇਗਾ।
 • LEC ESA ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ।
 • ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ESA LEC ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
 • ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, LECs ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ESA ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ—ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਨ/ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੋਨਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 7-ਅੰਕ ਦਾ ECRA/ESA ਲਸੰਸ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਨ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਨਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 1. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।
 2. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਸੰਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ।
 3. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ESA ਦੇ ‘Find a Contractor tool’ (ਕਨਟਰੈਕਟਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟੂਲ) ਰਾਹੀਂ ਲੱਭੋ।
 4. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਕਨਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ LEC ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ESA ਪਰਿਮਟ ਲਿਆ ਹੈ।

 

ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਰੈਡ ਫਲੈਗ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲ ਕੋਨਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 • ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ECRA/ESA ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ।
 • ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈ-ਵਾਲ, ਫਲੋਰਿੰਗ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਸਨੋਅ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ।
 • ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕਨਟਰੈਕਟ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਸੰਸ।
 • ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ESA ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
 • ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਿਜਲੀ ਯੂਟਿਲਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ESA ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਭੇਜੋ। 

 

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੋਨਟਰੈਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ  

ESA ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਨੂੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੋਨਟਰੈਕਟਰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ESA ਦੇ Find a Contractor tool ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ